(Lúc 18g00 ngày 14.5.2011, Linh mục Quản xứ Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam tổ chức Ngày Cầu Nguyện cho ƠN GỌI. Tôi được mời chia sẻ về ƠN GỌI trong vòng 15 phút cho các em và các bạn trẻ đang tìm hiểu Ơn GỌI.)


03-Emmanuel-NguyenVinhGioang.jpg

Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang


Các con thân mến, ngày mai, Ngày Chúa Nhựt Thứ tư trong Mùa Phục Sinh năm A, kính Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên Lành, là Ngày mà toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. 

Để giúp các con cầu nguyện và tìm hiểu Ơn Thiên Triệu, cha chia sẻ với các con về vấn đề “Ơn Thiên Triệu”. 

Sống trên đời nầy, mỗi người công giáo chúng ta có ba loại ơn Chúa gọi. 

Ơn Chúa gọi thứ nhất, là ơn Chúa gọi làm người. Đây là ơn gọi chung cho mọi người sống trên đời nầy. Chúa ban cho chúng ta được ơn làm người, ơn mà chúng ta đọc trong kinh “Cám Ơn” mỗi tối, mỗi sáng: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con đặng làm người.” Mỗi người chúng ta phải sống ơn làm người nầy cho thật xứng đáng, về mặt đức dục, về mặt trí dục và về mặt thể dục.

Ơn Chúa gọi thứ hai, là ơn Chúa gọi làm con Chúa. Đây là ơn mà mỗi người chúng ta được Chúa thương ban qua Phép Bí Tích Rửa Tội, để trở thành người “có đạo”, như chúng ta cũng đọc trong kinh “Cám ơn”: “cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời”. Đây là ơn gọi chung cho mọi người công giáo. Mỗi người công giáo không những phải chỉ là người “theo đạo” cho có tên, nhưng còn phải giữ đạo cho trọn, sống đạo cho sâu, và truyền đạo cho nhiệt thành. 

Ơn Chúa gọi thứ ba, là ơn Chúa gọi riêng từng người: có người theo ơn Chúa gọi trong đời sống hôn nhân, như cha mẹ các con; có người theo ơn Chúa gọi trong đời sống tu trì, như các linh mục đây, như các nam nữ tu sĩ đây. Ơn nầy được gọi là Ơn Thiên Triệu.

Gọi là Ơn Thiên Triệu, vì đây là ơn Chúa gọi những ai muốn trở thành linh mục, trở thành tu sĩ nam nữ sau nầy. Với Ơn Thiên Triệu, họ bước đi trên con đường hẹp của Tin Mừng, không lập gia đình, quyết sống đời tận hiến hồn xác cho Chúa bằng một tình yêu chỉ dành cho Chúa mà thôi, và như vậy, họ không bị ràng buộc gì trong khi xả thân phục vụ để mở mang Nước Chúa trên trần gian nầy. 

Ơn Thiên Triệu là ơn Chúa ban một cách nhưng không. Chúa đi bước trước. Chúa đưa ra sáng kiến kêu gọi những ai muốn theo Ngài để làm linh mục, để làm tu sĩ, như lời Ngài phán rõ: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.” (Gioan 15,16)

Những ai muốn nhận lấy ơn thiên triệu của Chúa ban, phải có những điều kiện cần thiết để thực hiện cho được ơn Chúa gọi nầy. 

Điều kiện cần thiết thứ nhất, là phải cầu nguyện. Ơn Thiên Triệu là ơn do Chúa ban, mà muốn được ơn Chúa ban, thì phải cầu nguyện bởi vì Chúa chỉ ban ơn cho những ai cầu nguyện.

Điều kiện cần thiết thứ hai, là phải có ý muốn. Ý muốn phải mạnh mẽ. Tuy Chúa gọi, nhưng vì Chúa ban cho con người có tự do, có quyền lựa chọn, nên Chúa không ép buộc ai, không muốn ai bị lôi cuốn một cách mù quáng. Vì thế, phải có ý muốn mạnh mẽ mới đi theo tiếng Chúa gọi được. 

Điều kiện cần thiết thứ ba, là phải hy sinh. Sự chọn lựa luôn đòi hỏi hy sinh theo đuổi điều mình đã chọn lựa. Phải theo đuổi một cách bền bỉ, theo đuổi cho đến cùng, vì thế, không phải chỉ hy sinh trong một vài tháng, trong một vài năm, nhưng phải hy sinh suốt đời, hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng.

Các con thân mến, tiếng Chúa gọi sống đời tận hiến linh mục hay tu sĩ, phải được các con khám phá, phải được các con tìm hiểu qua nhiều dấu chỉ mà Chúa cho xảy ra trong cuộc đời các con, như em Xamuen đã từng nghe được tiếng Chúa gọi trong đêm khuya, như Ba Vua đã từng thấy được ánh sao lạ để đi theo mà gặp được Chúa giáng sinh tại Bêlem. 

Chỉ có những ai biết lắng nghe lời Chúa một cách quảng đại, mới nhận ra được tiếng Chúa gọi và tiến lên trên con đường tận hiến. 

Chỉ có những ai có lòng thành tâm theo Chúa, có ý trong sáng trong việc theo Chúa, mới bền đổ được trong ơn Chúa gọi.

Chớ gì các con có tâm hồn như Đức Mẹ Maria, luôn mau mắn, dứt khoát, can đảm và quảng đại đáp lời Chúa kêu gọi, với hai tiếng “Xin Vâng”. 

Xin Đức Mẹ Maria giúp các con đang tìm cách đi trên con đường tận hiến của Ơn Thiên Triệu, luôn biết nói theo lời của Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, khi vâng lệnh Chúa Cha, xuống trần gian, mang Ơn Cứu Độ: “Này con xin đến để thi thánh ý Chúa” (Hibá 10:7). 

Chúc các con tìm hiểu thấu đáo Ơn Thiên Triệu.

Chúc các con quảng đại vâng theo tiếng Chúa gọi trong Ơn Thiên Triệu.

Các con nhớ cầu nguyện cho cha được trung thành theo Ơn Thiên Triệu cho đến cùng.

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang