VIDEO ĐỨC CHA
GIUSE HUỲNH VĂN SỸ ĐẶT CHÂN ĐẾN GIÁO PHẬN NHA TRANG

Ban Truyền thông Giáo phận Nha Trang

WGPNT (22.06.2023)
Đây là video về những hình ảnh đầu tiên Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ đặt chân đến
Giáo phận Nha Trang ngày 15.06.2023.


Nguồn: giaophannhatrang.org