ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 02838205242

CHỨNG THƯ BỔ NHIỆM
số 01/BN/2022

Tôi, ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN, Giám mục Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng,

– Căn cứ Quy chế của Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục
Việt Nam

– Căn cứ việc tham khảo các thành viên Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

– Căn cứ sự đồng thuận của đương sự

NAY QUYẾT ĐỊNH
TÁI BỔ NHIỆM LINH MỤC ĐAMINH NGÔ QUANG TUYÊN
LÀM TỔNG THƯ KÝ ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Với những lưu ý:

Điều 1: Nhiệm vụ Tổng Thư ký
là:

– Chấp hành đường lối và thực hiện những chương trình của Ủy Ban đề ra và
được Đức Giám Mục Chủ tịch phê duyệt

– Điều hành văn phòng Ủy Ban

– Liên kết và tương tác với các cha đặc trách Loan Báo Tin Mừng của các
Giáo Phận, các Hội dòng và các đối tượng có liên quan đến Ủy Ban

Điều 2: Nhiệm kỳ của cha Tổng
Thư ký đi theo với nhiệm kỳ của Giám mục Ủy Ban là ba năm

Điều 3: Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ấn ký.

Hưng Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2022

(đã ấn ký)

+ Đaminh Hoàng Minh Tiến
Giám Mục Hưng Hóa
Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

Nơi nhận:

– Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên

– Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận TP. HCM

– Lưu Văn phòng Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

– Văn phòng Thư ký HĐGMVN để thông tin

Tải file về tại đây!

WHĐ (07.12.2022)

Bài viết cùng chủ đề: