Theo Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Cổ võ Phát tiển Con người Toàn diện, “lắng nghe” và “bàn tròn” là từ ngữ và biểu tượng giúp đúc kết kỳ họp lần thứ nhất của Đại hội Thượng Hội Đồng lần XVI về hiệp hành.

Nguồn: vaticannews.va