Xin giới thiệu một số hình ảnh Hội Chợ Xuân của Xứ Đoàn Ane Lê Thị Thành – Giáo xứ Nhân Hòa. Các Xứ Đoàn có tổ chức Hội Chợ Xuân xin gửi hình ảnh về cho Admin để đăng nhé: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
document.getElementById(‘cloak87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939’).innerHTML = ”;
var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’;
var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’;
var addy87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939 = ‘truyenthong.tnttvn’ + ‘@’;
addy87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939 = addy87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939 + ‘gmail’ + ‘.’ + ‘com’ + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ‘Th’;
var addy_text87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939 = ‘truyenthong.tnttvn’ + ‘@’ + ‘gmail’ + ‘.’ + ‘com’ + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ” + ‘.’ + ‘Th’;document.getElementById(‘cloak87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939’).innerHTML += ‘‘+addy_text87f1a588fccc2e889141d7d455ecd939+’‘;
ân ái.

Nguồn: tntt.vn