PHỎNG VẤN LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG –

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (19.11.2022) – Linh
Mục Giuse Nguyễn Văn Quang – Nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco – Chủ tịch
Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam trả lời phỏng vấn, nhân dịp Đại Hội Liên
hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025, được tổ chức tại Trung
tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm từ ngày 14-18/11/2022.

Bài viết cùng chủ đề: