ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH:
THÔNG BÁO TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA
GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

Nguồn: giaophandalat.org (29/5/2022)