Buổi gặp gỡ online của Nhịp cầu Hiệp hành với chủ đề “Người Trẻ truyền thông Đức Tin trong thời đại số”. Khách mời đặc biệt: Trường Học Đức Tin Cho Người Trẻ – YSOF. Tạ ơn Chúa đã cho các bạn trẻ ngồi lại bên nhau kể chuyện về mình, về những người trẻ trong thời đại số và lắng nghe thao thức nhau trước sứ mạng truyền thông đức tin.

Nguồn: vaticannews.va