Mời quý khán thính giả lắng nghe chia sẻ của Cha J.B. Phương Đình Toại, Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, về chủ đề: Cùng bước với anh chị em đau bệnh, khuyết tật.

Nguồn: vaticannews.va