Ngày 28/8/2021 Đức Thánh Cha đã phê chuẩn Những Quy định Chuyển tiếp cho kinh sĩ đoàn đền thờ thánh Phêrô. Các quy luật mới nhấn mạnh sứ vụ phụng vụ và mục vụ của các kinh sĩ của đền thờ, được thực hiện chủ yếu vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Các quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

kinh-si-den-tho-thanh-phero.jpeg

Kinh sĩ đoàn đền thờ thánh Phêrô

Kinh sĩ đoàn đền thờ thánh Phêrô là một
tổ chức đã có lịch sử cả ngàn năm, bao gồm một tập thể các linh mục được Đức
Thánh Cha chỉ định làm các kinh sĩ, và cũng có một số người cộng tác. Kinh sĩ
đoàn được Đức Lêô IX thành lập như một tổ chức vào năm 1053, nhưng đã hiện diện
trước đó hàng thế kỷ, có sứ vụ cử hành phụng vụ như các đan sĩ tại các đan viện.
Đến thời Đức Piô IV tổ chức này dần dần trở thành một cộng đoàn độc lập, chuyển
từ cơ cấu đan viện sang cơ cấu kinh sĩ.

Ngay từ ban đầu, các hoạt động của Kinh
sĩ đoàn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: từ phụng vụ đến quản lý hành chính đối
với tài sản của đền thờ và các nhà thờ phụ của nó; từ hoạt động mục vụ, với sự
chăm sóc của khu vực Borgo, đến công việc từ thiện, với các dịch vụ phúc lợi
khác nhau. Từ thế kỷ XVI, khi việc xây dựng đền thờ mới bắt đầu, lịch sử của
Kinh sĩ đoàn được gắn liền với lịch sử của Cơ quan đặc trách đền thờ thánh Phêrô.

Quá trình cải cách

Hiện nay Kinh sĩ đoàn đền thờ thánh
Phêrô đang trong quá trình cải cách. Mục đích của Những Quy luật Chuyển tiếp là
để hỗ trợ việc bắt đầu cải cách, khi Quy chế của nó hiện đang được sửa đổi. Các
quy định mới đề cập đến việc các kinh sĩ, cũng như những người cộng tác, không
được nhận lương bổng cho sứ vụ này khi đã nhận lương tại một cơ quan khác của
Giáo triều Roma và trong các cơ quan khác có liên hệ với Toà Thánh.

Các quy định mới cũng đề cập đến một số
việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trước đây thuộc Kinh sĩ đoàn,
cũng như việc trả lương cho các kinh sĩ, nay được chuyển sang cho Cơ quan đặc
trách đền thờ thánh Phêrô.

Sứ vụ cầu nguyện

Tháng 10/2007, Đức Biển Đức đã nhắn nhủ
Kinh sĩ đoàn đền thờ thánh Phêrô rằng hoạt động của tổ chức này trong đền thờ
là khám phá lại chức năng nguyên thuỷ của nó, trên hết là sứ vụ cầu nguyện.
Ngài nhấn mạnh đây chính là bản chất và sự đóng góp mà Đức Giáo hoàng mong đợi
nơi họ.

Hồng Thủy
(Vatican
News
30.08.2021)