“ĐỒ GỐM” – HỒI KÝ SUY TƯ
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

Con đường LÒNG THƯƠNG XÓT
trích Hồi ký suy tư “Đồ Gốm” của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo


Kênh YouTube Truyền thông HĐGMVN