LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 9B
Anh/Chị phụ trách lớp: Teresa Phạm Thị Tuyết Nhung
SĐT của Anh/Chị: 0909.606.958     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/uqayhl882

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Maria Đinh Văn Thanh Ngân
+ Hạng 2: Maria Lê Hoàng Bảo Hân
+ Hạng 3: Maria Đào Nguyễn Thảo Như

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001718 Giuse Trần Quốc Anh
2 STD001801 Phero Phan Thế Bảo
3 STD001798 Phanxico Xavie Phùng Gia Bảo
4 STD002401 Vinh Sơn Nguyễn Duy Bảo
5 STD001362 Maria Nguyễn Ngọc Châm
6 STD000826 Anna Trần Ánh Dương
7 STD001787 Maria Phạm Nhã Phi En
8 STD001453 Maria Đỗ Nguyễn Quỳnh Giang
9 STD001788 Maria Lê Hoàng Bảo Hân
10 STD001803 Simon Bùi Lê Thanh Huy
11 STD001415 Martin Trần Minh Huy
12 STD001832 Phaolo Nguyễn Lê Anh Khoa
13 STD001694 Maria Lê Lưu Bảo Ngân
14 STD001364 Maria Đinh Văn Thanh Ngân
15 STD001791 Maria Mai Hoàng Bảo Nghi
16 STD001368 Maria Trịnh Trần Bảo Ngọc
17 STD001705 Micae Phạm Minh Nhật
18 STD001343 Ane Lê Ngọc Uyên Như
19 STD001588 Maria Đào Nguyễn Thảo Như
20 STD000820 Teresa Phạm Ngọc Quỳnh Như
21 STD001355 Gierado Thân Phạm Minh Phát
22 STD001358 Giuse Nguyễn Minh Quân
23 STD001712 Phêrô Lê Vũ Bảo Quân
24 STD001683 Giuse Nguyễn Hồng Sơn
25 STD001783 Giuse Nguyễn Duy Tân
26 STD002400 Phero Nguyễn Chí Thanh
27 STD001796 Maria Madalena Trương Lê Đoan Thơ
28 STD001441 Teresa Đinh Nguyễn Vương Thùy
29 STD000748 Maria Lê Vũ Hương Trà
30 STD002616 Maria Trần Thị Mai Trâm
31 STD001765 Đaminh Phạm Hoàng Minh Trí
32 STD001549 Maria Trần Thủy Trúc
33 STD001708 Phaolo Nguyễn Đức Gia
34 STD001408 Maria Tạ Phương Uyên
35 STD001840 Teresa Đỗ Nguyễn Phương Uyên
36 STD002397 Maria Nguyễn Mai Châu Vân