LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6F
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Vũ Đức Huy
SĐT của Anh/Chị: 0908023550

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/xjpujc618

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Giuse Vũ Minh Thuận

+ HẠNG 2. Teresa Nguyễn Trần Phương Uyên
+ HẠNG 3. Phaolo Phạm Thanh Phương

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002437 Phaolo Võ Văn An
2 STD002664 Giuse Đinh Trần Quốc Bảo
3 STD001968 Phanxico Savie Trương Gia Bảo
4 STD000706 Phanxico Savie Hoàng Sơn Giang
5 STD001931 Gioan Baotixita Phạm Gio-An
6 STD001857 Giuse Trần Quốc Huy
7 STD002890 Đa-Minh Đặng Lê Huy
8 STD001934 Đa-minh Bùi Gia Khánh
9 STD001909 Phê-rô Nguyễn Quang Minh
10 STD000225 Giuse Nguyễn Hoàng Nam
11 STD001964 Teresa Trương Ánh Ngọc
12 STD002599 Teresa Phạm Thị Trần Ngọc
13 STD000823 Maria Nguyễn Ngọc Hồng Phúc
14 STD001960 Phaolo Phạm Thanh Phương
15 STD001918 Đa Minh Trần Uy Quân
16 STD003859 Gioan Trần Hoàng Quân
17 STD001984 Giuse Hà Quốc Thái
18 STD003630 GiuSe Vũ Minh Thuận
19 STD002888 Maria Nguyễn Phạm Quỳnh Trang
20 STD002766 Giu-se Nguyễn Tiến Trung
21 STD001950 Teresa Nguyễn Trần Phương Uyên
22 STD001951 Maria Đỗ Phương Uyên
23 STD001925 Phaolo Nguyễn Quốc Vương
24 STD001953 Maria Nguyễn Hà Vy