LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 4D
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Trần Hoàng Trọng Phúc
SĐT của Anh/Chị: 01697806390

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/hfmsqm989

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Ngọc Anh Tú 

+ HẠNG 2. Matta Nguyễn Võ Nhật Oanh 
+ HẠNG 3. Maria Bùi Nguyễn Nhã Kỳ

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003294 Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
2 STD002342 Phero Lê Công Tú Anh
3 STD002343 Phero Lê Công Tuấn Anh
4 STD002344 Giuse Nguyễn Quốc Bảo
5 STD003052 Phero Nguyễn Hoàng Kim Bảo
6 STD003066 Giuse Nguyễn Gia Huy Bảo
7 STD003055 Anna Trần Lê Minh Châu
8 STD003057 Maria Trần Huyền Diệu
9 STD002345 Maria Võ Ngọc Ánh Dương
10 STD002353 Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Hân
11 STD003073 Maria Mai Hoàng Ngọc Hân
12 STD002362 Maria Nguyễn Ngọc Diễm Hằng
13 STD002352 Giuse Bùi Minh Hoàng
14 STD003072 Phero Trần Gia Hưng
15 STD003071 Tomaso Phạm Gia Huy
16 STD003051 Phaolo Nguyễn Hoàng Bảo Khang
17 STD003069 Mattheu Văn Nguyên Khoa
18 STD002354 Giuse Nguyễn Tuấn Kiệt
19 STD003295 Maria Bùi Nguyễn Nhã Kỳ
20 STD002385 Micae Nguyễn Hoàng Bảo Lâm
21 STD002718 Gioan Nguyễn Hoàng Long
22 STD002360 Vinh Sơn Nguyễn Vũ Tấn Lực
23 STD002359 Maria Nguyễn Châu Hải My
24 STD002371 Phero Nguyễn Hải Nam
25 STD002361 Maria Nguyễn Vũ Thu Ngân
26 STD003060 Anna Vũ Minh Ngọc
27 STD003296 Gioan Trần Thiện Nhân
28 STD002369 Maria Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi
29 STD002363 Matta Nguyễn Võ Nhật Oanh
30 STD003053 Maria Nguyễn Hiếu Minh Phương
31 STD002375 Gioan Phaolo II Phùng Thiên Quang
32 STD003064 Giuse Phạm Phú Quý
33 STD002377 Maria Vũ Hương Quỳnh
34 STD003049 Phero Nguyễn Thành Tài
35 STD002406 Phaolo Trịnh Nhật Thành
36 STD003067 Giuse Trần Xuân Thành
37 STD002381 Maria Trẩn Nguyễn Phương Thảo
38 STD002378 Giuse Phạm Nguyễn Nhật Thiên
39 STD003050 Anne Trần Bảo Trang
40 STD003059 Vicente Nguyễn Thành Trung
41 STD001258 Maria Nguyễn Ngọc Anh
42 STD002380 Maria Giuse Phạm Khánh Tuyên
43 STD002387 Elizabet Nguyễn Ngọc Thảo Vy